הטלת הגבלת רישיון נהיגה וביטול ההגבלה

בתיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, נכלל שינוי גדול בתפיסת הליכי הביצוע בהוצאה לפועל. צמצום השימוש בצווי מאסר כנגד החייבים והרחבת השימוש בהצרת צעדיהם של החייבים ויצירת מוטיבציה אצלם לפרוע את חובם, באמצעים הנתפסים פחות דרסטיים מאשר מאסרם.

אחת מהסנקציות החדשות שניתן להטיל על חייב לאחר תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, הינה הגבלת החייב מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה (להלן: "הגבלת רישיון הנהיגה).

מסתבר כי הגבלת רישיון הנהיגה מהווה מכה כואבת לחייבים רבים. כואבת עד כדי כך, שיצרו תופעה לפיה חייבים אשר נמנעו מלפנות להוצאה לפועל ולפעול להסדרת מעמדם, להסדרת חובם על-פי יכולתם וכו'… ולא שילמו מאומה על חשבון חובם, פונים לפתע, בעקבות הטלת מגבלת רישיון הנהיגה, ומבקשים לבטל את ההגבלה.

דבר זה מלמד כי הגבלת רישיון הנהיגה הינה סנקציה אפקטיבית שמסייעת, בעקיפין, לגביית חובות מחייבים.

לאחרונה ממש, במסגרת החלטה שניתנה על ידי כבוד רשם ההוצאה-לפועל אסף אבני בלשכת הוצאה לפועל בירושלים, נדונה בקשת חייב לבטל את ההגבלה שהוטלה בהוצאה לפועל, בין היתר, על חידוש רישיון הנהיגה שלו. דובר על חייב שלא לא טרח שנים, לשלם מאומה על חשבון חובו. משכך, הוא הוכרז כחייב המשתמט מתשלום חובותיו והוטלה עליו הגבלת רישיון נהיגה. החייב טען כי הוא מתפרנס מעבודתו כנהג מונית מזה שנים רבות, וכי הותרת ההגבלה על כנה, תוביל לגדיעת מטה לחמו ולהשלכת משפחתו לרחוב. כתמיכה לבקשתו, צירף החייב, בין היתר, תסקיר רווחה מאגף הרווחה בעיריית ירושלים, אשר הופק לבקשתו. על-פי התסקיר, אי ביטול ההגבלה יוביל המשפחה לחרפת רעב ולהשלכתה לרחוב.

רשם ההוצאה לפועל, נתן החלטה מפורטת, אשר קבעה כדלקמן:
"כידוע, בבסיסו של חוק ההוצאה לפועל עומדות שתי תכליות: התכלית האחת, הינה יצירת מנגנון אשר באמצעותו יוכלו זוכים לגבות את חובותיהם ולממש פסקי דין אשר ניתנו לטובתם ביעילות וזריזות. מנגנון זה ראוי לו שיהיה יעיל, מעשי ובר-יכולת אכיפתית, כשלנגד עיניו של רשם ההוצאה לפועל, עומד בראש ובראשונה, הזוכה, בכדי שיבוא עד מהרה למימוש זכויותיו הקנייניות הפסוקות כנגד החייב. ראה: ע"א 711/84 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ" פישמן, פ"ד מא(1) 369, 374. התכלית השנייה, הנה הגנה על זכויות היסוד של חייבים אשר מצבם הכלכלי איננו מאפשר להם לפרוע את חובותיהם הפסוקים, ברוח זכויות היסוד אשר עוגנו וקיבלו מעמד חוקתי על-חוקי בחוק-יסוד כבוד האדם וחירותו. ראה: ע"א 2097/02 איטונג בע"מ נ" חדיד פואד, נז(4), 211, 216. בין שתי תכליות אלו קיים מתח תמידי והן מתנגשות זו עם זו לא אחת, ולפיכך, יש צורך לאזן ביניהן. במסגרת עריכת איזון זה, יינתן משקל נכבד לאינטרס של הזוכה בביצוע פסק הדין אשר ניתן לטובתו. ראה והשווה: רע"א 4905/98 גמזו נ" ישעיהו, פ"ד נה(3) 360, 376, מיום 19.3.01.

זאת ועוד: בהליכי הגבייה בהוצאה לפועל נוהג עקרון המידתיות, ורשם ההוצאה לפועל, ככל רשות מינהלית-שיפוטית, כפוף לו בהחלטותיו. שומה על הרשם בקבלו כל החלטה, לבחון, בנסיבות כל עניין ועניין, האם ההליך בו מבקש הזוכה לנקוט בו הנו ההליך המתאים ביותר, והאם לא ניתן להשיג את אותה תוצאה, באמצעות נקיטה בהליך אחר, אשר פגיעתו בחייב פחותה (ראה והשווה: סעיפים 8(ב) ו – 70(ג) לחוק; וכן ש' קטוביץ, סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל, תשס"ט, בעמ' 57 ו – 61 – 62 והאסמכתאות הרבות שם).

כך, ובהתאם לעקרונות הנ"ל, נתנה במסגרת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט – 2009 (להלן: תיקון מס' 29), לרשמי ההוצאה לפועל, האפשרות להטיל על חייבים הגבלות אישיות שונות כאמצעי לאכיפת חיוביהם, ובכלל זה, הגבלה על חידוש רישיון הנהיגה, וזאת, אגב צמצום עד כדי ביטול, האפשרות לאסור חייבים בגין ביזיון רשם ההוצל"פ (למעט חוב מזונות), מתוך כוונה להציע אמצעי אכיפה, בעלי אופי סנקטטיבי, שפגיעתם בזכויות היסוד של החייבים הנה פחותה ממאסר (ראה: הוראות פרק ו'1' לחוק וסעיף 66א' שבו, ודברי ההסבר לה"ח הממשלה 260, מיום 30.10.06, בעמ' 100 – 101).

סעיף 66א' לחוק קובע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי, בין היתר, להטיל על חייב המשתמט מתשלום חובותיו הגבלה "מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה", כאשר הגבלה זו תוטל רק בהתקיים התנאים הבאים: 1. האזהרה הומצאה לחייב במסירה מלאה (סעיף 7(ג) לחוק); 2. הרשם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שנקטו לשם גביית החוב, לרבות הליך להשגת מידע (סעיף 66א רישא); 3. התקיימה אחת העילות הקבועות בסעיף 66ב(א) לחוק; 4. נמסרה לחייב ע"י מנהל לשכת ההוצאה לפועל, אתראה אודות מועד כניסת ההגבלה לתוקף (תוך 30 ימים ממועד הטלתה) (סעיף 66ג' לחוק). 4. רשם ההוצאה לפועל שוכנע כי הגבלת הרישיון לא תפגע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב, או כי שוכנע שרישיון הנהיגה חיוני לחייב נוכח נכות שלו או של בן משפחה התלוי בו (סעיף 66א(6) לחוק).
מטבע הדברים, הסייגים להטלת ההגבלה אותם מניתי לעיל בס"ק 1 – 3, ניתנים לבחינה מראש עובר להטלת ההגבלה ע"י הרשם, והנטל על הזוכה להניח את התשתית הראייתית להתקיימותם; ואילו, הסייגים הקבועים בסעיף 66א(6) לחוק (ס"ק 4 אשר מניתי לעיל), ניתנים לבחינה בדיעבד, על סמך מידע המצוי בידי החייב לגבי נסיבותיו העדכניות, והנטל על החייב להוכיח את התקיימותם.

ומן הכלל אל הפרט:

במקרה דנן, הניח הזוכה את התשתית הראייתית הדרושה להטלת ההגבלה. הוכח כי החייב הנו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו לפי המפורט בסעיף 66ב(א)(3); החייב נמנע מלשלם דבר על חשבון חובו מאז שנת 2008; הוקלדה מסירה מלאה בתיק ביום 11.7.05 ואף גובה החוב בתיק תואם את הדין. לפיכך, ההגבלה הוטלה כדין ודין טענות החייב בעניין זה, להידחות.

ברם, הוכח, במידת ההוכחה הנדרשת, כי עיסוקו של החייב הנו כנהג מונית זה מספר שנים, ועל כן, אין בידי לקבל את טענת הזוכה, ולפיה לא חל הסייג הקבוע בסעיף 66א(6) לחוק. הזוכה טען, בתמצית, כי מכיוון שמשנת 2008 אין החייב משלם דבר על חשבון חובו, הרי שההגבלה איננה הסיבה האמיתית בגינה לא משולם החוב ועל כן אין היא "פוגעת ביכולתו לשלם". אין לקבל פרשנות זו. משהוכח כי החייב עוסק בשנים האחרונות כנהג מונית, ואף הוצג וראיתי תלוש שכר מאת המעסיק בעניין זה, הרי שהטלת ההגבלה והותרתה על כנה בהחלט: "עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב". יש לדידי, לקרוא את סייג ה"פגיעה הממשית", אשר קבוע בסעיף, במלואו על 2 חלקיו, כאשר הפגיעה הממשית בעיסוק, היא-היא הגורם לפגיעה ביכולת לשלם החוב. דהיינו: המדובר במבחן מצטבר לתחולת סייג זה, אשר בהתקיימותו, לא תוטל הגבלת הרישיון.

יחד עם זאת, אין לכחד, כי החייב לא עמד בנטל השכנוע להוכיח את היעדר יכולתו הכלכלית לפרוע את חובו על פי צו התשלומים, בכלל; ובפרט, נמנע מלשכנע כי אין הוא יכול להפקיד ערובה הולמת כתנאי לביטול ההגבלה, ולא סיפק הסבר קביל אשר נתמך בראיות, לפשר השתמטותו מתשלום חובותיו, במשך שנים, כמצוות הוראות החוק, וסעיף 66ד' שבו.

לפיכך, ולאור כל האמור לעיל, במצטבר, הנני להורות כדלקמן:

ההגבלה הגורפת אשר הוטלה על רישיון החייב מבוטלת בזאת, ובמקומה, אני מתיר להנפיק לחייב רישיון נהיגה זמני. הרישיון הזמני שינפיק משרד התחבורה לחייב יעמוד בתוקפו למשך 6 חודשים, ויחודש אך ורק בכפוף לביצוע מלא שלא כל אשר יפורט להלן בהחלטתי זו. על המזכירות לוודא, עובר לביטול ההגבלה הקיימת, התנאים הטכניים לביצוע ההגבלה הזמנית על הרישיון כפי הוראת הנוהל החדשה בעניין, ולבטלה אך ורק לאחר קבלת אישור בדבר היתכנות הנפקת הרישיון הזמני.
כן, הנני מורה לחייב להגיש בתוך 30 ימים בקשה מתאימה להתמודדות עם מצבת חובותיו בצירוף שאלון מלא וחתום, כתב ויתור על סודיות ומלוא המסמכים התומכים בטענות החייב ובכללם: תלושי משכורת או דו"חות מבוקרים לעצמאי, הסכם שכירות או תדפיס תשלומי משכנתא, תדפיסי בנק, כרטיסי אשראי וביטוח לאומי, קבלות וחשבונות: ארנונה, חשמל, מים, גז, טלפון ועוד, המתייחסים לכל המתגוררים בתא המשפחתי ביחס למחצית השנה האחרונה.
עד לקביעת יכולתו העדכנית של החייב, וקבלת החלטה בעניינו, וכסעד זמני, ישלם החייב על חשבון חובו בתיק זה בלבד, תשלום חודשי זמני, בסך 500 ₪ החל מיום 15.6.11 ומידי כל 15 לחודש שלאחריו.
היה והחייב יבחר שלא להגיש בקשה בצירוף שאלון במועד כאמור, יוחזק הוא כמי שיכול לפרוע את החוב בשיעורים גבוהים יותר, וצו החיוב בתשלומים יועלה ויעמוד על סך 1,000 ש"ח לחודש, כפי שיעורו המינהלי.
כל עוד עומד החייב בתשלומים לא יוצאו מיטלטלין מדירת מגוריו ולא יעוקלו חשבונות עו"ש ומשכורת, אלא כדי גובה צו החיוב בתשלומים. השהיית ההליכים הנ"ל מותנית בביצוע התשלומים החודשיים כסדרם, בהגשת השאלון והמסמכים כנ"ל ובהתייצבות החייב לכל חקירת יכולת אליה יוזמן, אם יוזמן.
החלטה סופית בעניין ביטול הגבלת רישיון הנהיגה אשר הוטלה החייב, עם הפקדת ערובה או בלעדיה, תתקבל לגופו של עניין ובהתאם ליכולתו העדכנית של החייב, במסגרת ההחלטה בבקשה שעל החייב להגיש תוך 30 ימים מהיום, ו/או עם פקיעת הרישיון הזמני, לפי המוקדם.
מובהר לחייב כי באם יבחר שלא לפעול בהתאם להחלטה זו ולקיימה, הרי שהגבלת הרישיון שהוטלה תיוותר על כנה, והחייב יהא צפוי להחמרה בהליכים שינקטו כנגדו, ככל שאלו יינקטו ע"י הזוכה."
לסיכום:
בכדי לבטל הגבלת רישיון יש לשכנע את רשם ההוצל"פ כי הגבלת הרישיון תפגע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב, או כי רישיון הנהיגה חיוני לחייב נוכח נכות שלו או של בן משפחה התלוי בו.
כמו-כן, מהחלטת כבוד הרשם עולה כי אין טעם ואף לא משתלם להתעלם מחוב בהוצאה לפועל. החוב טופח ולבסוף החייב נאלץ להתמודד עם חוב גבוה בהרבה כשהוא מצוי כבר במצב משפטי קשה בהרבה. כדאי ונכון לחייב כי יפנה לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד הבקי בהוצאה לפועל בכדי לבחון את נסיבות המקרה ולהתאים את דרך הניהול הנכונה והנחוצה במקרה הספציפי. באופן זה וכחלק מטיפול משפטי כולל, תיעשה פנייה לרשם ההוצל"פ לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה.
ביטול הגבלת רישיון כחלק מראייה כוללת של טיפול משפטי בהסדרת החובות, מגדיל את התועלת הכוללת לחייב.

*כל האמור לעיל הינו בבחינת מידע כללי בלבד. אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

 

לרשותי ניסיון רב שנים בתחום משפטי ייחודי זה של הוצאה לפועל וביטול הליכים כנגד חייבים.   את כל הידע והניסיון העצום שלי, אני מעמיד לרשותך, בכדי לסייע ולעזור לך באופן הטוב ביותר עבורך.
אתה מוזמן להתקשר אלי עכשיו ונתחיל לעבוד- 052-2954400

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות